Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออกเป็นหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้องเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 52.586 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,566.52 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลมะรือโบออก เป็นที่ราบลุ่มและป่าพรุมีน้ำขัง

พื้นที่และการใช้ประโยชน์
   ตำบลมะรือโบออกเป็นพี้นที่ราบลุ่มและป่าพรุมีน้ำขัง พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้เพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลัก มีทั้งกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าว ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น เพื่ออุปโภค และ การพาณิชย์

การปกครอง 
   ตำบลมะรือโบออกแบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน

ประชากร
   จำนวนประชากรตำบลมะรือโบออก มีทั้งสิ้น 1,458 ครัวเรือน จำนวน 8,809 คน โดยแยกเป็นชายและหญิง ของแต่ละหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
รายละเอียด จำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บ้านมะรือโบออก
บ้านตาโง๊ะ
บ้านโต๊ะแบ
บ้านโคกสิแด
บ้านจูโว๊ะ
บ้านปิเหล็งเหนือ
บ้านปิเหล็งใต้
บ้านกูแบปูยู
บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ
บ้านปิเหล็งตะวันออก
บ้านชอมอง
269
167
189
97
67
176
129
141
108
53
62
796
425
732
272
204
239
836
408
341
126
201
816
448
750
262
209
235
420
401
355
132
201
1,612
873
1,482
534
413
474
1,256
809
696
258
402
รวม 1,458 4,580 4,229 8,809


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th