Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   ตำบลมะรือโบออกมี โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้
ชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง  
  1) โรงเรียนอัลลิสลามียะห์ หมู่ที่ 9
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง  
  1) โรงเรียนบ้านมะรือโบออก หมู่ที่ 1
  2) โรงเรียนบ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 2
  3) โรงเรียนบ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5
  4) โรงเรียนบ้านราชพัฒนา หมู่ที่ 6
  5) โรงเรียนบ้านราชประสงค์ หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิเหล็ง บ้านปิเหล็ง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบ้านมะรือโบออก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดดารุลอามาน (ตาโง๊ะ)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดฮำมาดียะห์ (ปาเร๊ะรูโบ๊ะ)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบ้านจูโว๊ะ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบองอจูโว๊ะ

สถาบันและศาสนสถาน
   - มัสยิด  จำนวน  10  แห่ง
   - โรงเรียนตาดีกา  จำนวน  12  แห่ง
   - ปอเนาะ  จำนวน  2  แห่ง
   - วัด  จำนวน  1  แห่ง
   - สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง

สถานบริการ สาธารณสุข
   ตำบลมะรือโบออกมีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลประจำตำบล 2 แห่ง ดังนี้
   - โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง  หมู่ที่ 6
     รับผิดชอบ ม.2, ม.6 , ม.7, ม.8, ม.10, ม.11
   - โรงพยาบาลสุขภาพตำบลมะรือโบออก  หมู่ที่ 9
     รับผิดชอบ ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.9

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th