Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   ตำบลมะรือโบออกมี โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง ดังนี้
ชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง  
  1) โรงเรียนอัลลิสลามียะห์ หมู่ที่ 9
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 แห่ง  
  1) โรงเรียนบ้านมะรือโบออก หมู่ที่ 1
  2) โรงเรียนบ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 2
  3) โรงเรียนบ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5
  4) โรงเรียนบ้านราชพัฒนา หมู่ที่ 6
  5) โรงเรียนบ้านราชประสงค์ หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปิเหล็ง บ้านปิเหล็ง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบ้านมะรือโบออก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดดารุลอามาน (ตาโง๊ะ)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดฮำมาดียะห์ (ปาเร๊ะรูโบ๊ะ)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบ้านจูโว๊ะ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดบองอจูโว๊ะ

สถาบันและศาสนสถาน
   - มัสยิด  จำนวน  10  แห่ง
   - โรงเรียนตาดีกา  จำนวน  12  แห่ง
   - ปอเนาะ  จำนวน  2  แห่ง
   - วัด  จำนวน  1  แห่ง
   - สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง

สถานบริการ สาธารณสุข
   ตำบลมะรือโบออกมีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลประจำตำบล 2 แห่ง ดังนี้
   - โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง  หมู่ที่ 6
     รับผิดชอบ ม.2, ม.6 , ม.7, ม.8, ม.10, ม.11
   - โรงพยาบาลสุขภาพตำบลมะรือโบออก  หมู่ที่ 9
     รับผิดชอบ ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.9

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th