Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2552 - 2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นเครื่องมือในการ บรรลุ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ตำบลมะรือโบออก ได้พัฒนาเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่กำหนด

   แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กำหนดไว้ ดังนี้
     1. ก่อสร้างบุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
     2. จัดให้มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ใช้อย่างทั่วถึง
     3. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค
     4. ปรับปรุงระบบจราจร
     5. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
     7. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
     8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     9. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
   10. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
   11. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
   12. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
   13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   14. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
   15. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
   16. ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
   17. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   18. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th