Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณธรรม จริยธรรม
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    * วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
4. เพื่อบุคลากรบริการประชาชน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม
5. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
   * สาระสำคัญในการอบรมครั้งนี้ จากการบรรยายของวิทยากร ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
- ความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
- การบริการประชาชนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม    
   * ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงความสำคัญของการบริการประชาชนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม

 
       
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563