Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้คุณธรรม จริยธรรม
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    * วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
4. เพื่อบุคลากรบริการประชาชน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม
5. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
   * สาระสำคัญในการอบรมครั้งนี้ จากการบรรยายของวิทยากร ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
- ความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
- การบริการประชาชนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม    
   * ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักและมีความสำนึกในการบริการประชาชนมากขึ้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตและการทำงาน
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นถึงความสำคัญของการบริการประชาชนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรม

 
       
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563