Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Responsive image
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
   2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง นำมาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี
   3. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการภาครัฐ และสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่ายกายและจิตใจ
กลุ่มเป้าหมาย
   สมาชิกศูนย์กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลมะรือโบออก จำนวน 600 คน
ระยะเวลาดำเนินการ
   วันที่ 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2563
กิจกรรม
   - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และการใช้ยาในผู้สูงอายุ
   - กิจกรรมตวรจคัดกรองความดันโลหิตสูง
   - กิจกรรมนันทนาการ (การบริหาร่างกายง่ายๆ ด้วยตนเอง)
         
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563