Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรให้กับประชาชนในตำบลมะรือโบออก(กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Responsive image
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรให้กับประชาชนในตำบลมะรือโบออก(กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วัตถุประสงค์ :
  1. 1.เพื่อนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน  ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลมะรือโบออก        
  1. 2. เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์มูลไส้เดือน เอาไว้ใช้ในบ้านและสวนเกษตรได้ด้วยตัวเอง  เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร
  1. 3.เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวเกษตรกร แบบผสมผสานเพื่อการดำรงชีพ และให้เกิดกำลังใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  1. 4.เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน

  2.  
กลุ่มเป้าหมาย
  1.        กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลมะรือโบออก และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 60 คน        

  2.  
ระยะเวลาดำเนินการ 
  1.      ระหว่างวันที่ 24 - 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   

  2.  
สถานที่ดำเนินโครงการ 
  1.       ณ อาคารอเนกประสงค์นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง      จังหวัดนราธิวาส         
 
 
         
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564