หน้าแรก

เชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการ และผู้ติดต่อราชการ EIT