Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (04 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน (04 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 (18 ส.ค. 2560)  
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ (17 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ... (28 ก.ค. 2560)
ประชาสันพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ระหว่างตำบลร่วมกับอำเภอเจาะไอร้อง ปร... (25 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล (08 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีพุทธภายในตำบล (06 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 (06 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละศีลอด ประจำปี 2560 (06 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความสุข สร้่งรอยยิ้มให้น้อง ประจำปี 2560 (05 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (11 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการขยะแลกไข่ เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25... (01 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะรือโบออก ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (19 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการวันกตัญญู ประจำปี 2560 (12 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 (11 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา ประจำปี 2560 (04 เม.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็ก (30 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2560 (27 มี.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ประจำปี 2560 (14 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กเเห่งชาติิ ... (13 ม.ค. 2561)  

โครงการพัฒนาบุคลากร และศึ... (02 ธ.ค. 2560)  

โครงการสร้างร้อยยิ้มให้สม... (27 ก.ย. 2560)  

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประ... (20 ก.ย. 2560)

โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูง... (23 ส.ค. 2560)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เ... (18 ส.ค. 2560)

โครงการประชารัฐร่วมใจ เสร... (09 ส.ค. 2560)

โครงการมหกรรมวิชาการอิสลา... (04 ส.ค. 2560)

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื... (28 ก.ค. 2560)

โครงการสร้างความสุข สร้าง... (05 มิ.ย. 2560)

โครงการขยะแลกไข่ เพื่อคุณ... (01 พ.ค. 2560)

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มะ... (19 เม.ย. 2560)

งานวันกตัญญู ประจำปี 2560... (13 เม.ย. 2560)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2560)

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ (06 ธ.ค. 2559)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (14 ม.ค. 2559)

โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิม... (07 ส.ค. 2558)

โครงการสร้างความสุข สร้าง... (10 ก.ค. 2558)

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนละ... (03 ก.ค. 2558)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประ... (11 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (06 ต.ค. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโค... (25 ส.ค. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม... (25 ส.ค. 2560)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายป่... (24 ส.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุ... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรั... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุก... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศ โครงการและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างขององ... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลมะรือโบออก หมู่ที่ 1-11 (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายโคกอาแซ บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลมะรือโบออก (15 ส.ค. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายป่าช้า-โคกข่าลิง บ้านโคกสิแด หมู่ที่ 4 ตำ... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรือโบออก หมู่ที... (13 ก.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่... (19 เม.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อ... (07 เม.ย. 2560)
ประกาศ โครงการและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจัดจ้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารท... (05 เม.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก (... (09 มี.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงพืื้นที... (18 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับ... (05 ม.ค. 2560)
ประกาศ โครงการและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในการจัดจ้าง ตามโครงการปรับปรุงพื้นท... (04 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก โดย... (28 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - ปิเหล็ง
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 0-7353-8269  แฟกซ์ : 0-7353-8269  E-mail : admin@maruebo-ok.go.th


www.maruebo-ok.go.th