Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบ... (15 ม.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ... (15 ม.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (11 ม.ค. 2564)  
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือ... (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (11 ม.ค. 2564)
ประกาศรายงานการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ... (27 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.มะรือโบออก ประจำปี 2... (15 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโ... (05 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถ... (28 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณ... (23 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่... (10 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมค่ายจริยธรรมเด็กศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ประจำปีงบ... (02 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2... (01 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (24 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู... (24 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ... (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนั... (08 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์... (23 ก.ย. 2563)  

โครงการฝึกอาชีพสำหรับประช... (03 ก.ย. 2563)  

กิจกรรมเยี่ยมเยียน การทำง... (14 ก.ค. 2563)  

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่... (27 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง... (22 ส.ค. 2562)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ... (14 ส.ค. 2562)

โครงการสานสายใยรักครอบครั... (01 ส.ค. 2562)

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื... (26 ก.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (24 ก.ค. 2562)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในร... (18 ก.ค. 2562)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (12 ก.ค. 2562)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (12 ก.ค. 2562)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิ... (12 ก.ค. 2562)

โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ม... (07 มิ.ย. 2562)

อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด... (25 เม.ย. 2562)

โครงการการแข่งขันกีฬา อบต... (25 เม.ย. 2562)

โครงการอบรมค่ายเยาวชนร่วม... (19 เม.ย. 2562)

โครงการประชาคมตำบลเพิ่มเต... (10 เม.ย. 2562)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (08 เม.ย. 2562)

โครงการมหกรรมวิชาการอิสลา... (28 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (30 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 ส.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 มี.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (28 ก.พ. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (29 พ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปร... (31 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และตารางแสดงวงเงิน... (02 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (03 ม.ค. 2562)
`ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้... (27 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และตารางแสด... (14 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (30 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner Fuji Xerox DocuPrint M35... (23 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ไป - กลับ ตามโครงกา... (21 พ.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประ... (09 พ.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
เลขที่ 359 หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ถนนมะรือโบออก - กูจำ
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130
โทรศัพท์ : 073-530930  แฟกซ์ : 073-530931  E-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com


www.maruebo-ok.go.th