กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ
  4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
  5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  6. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  9. ระเบียบว่าด้วยการเข้าชื่อเสนข้อบัญญัติท้องถิ่น-2565