ติดต่อเรา

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก

ช่องทางการติดต่อสื่อสารบริการประชาชน

1. โทรสายตรงสำนักงานอบต.มะรือโบออก 073-530930-1
2. โทรสายตรงผู้บริหารอบต.มะรือโบออก
      นายกอบต.               089-9764300
      รองนายกอบต.         063-3245520
      รองนายกอบต.         098-0862182
      ประธานสภาอบต.     084-9436108
      ปลัดอบต.          086-4823459
3. ทางไปรษณีย์ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
หมู่ที่  6  บ้านปิเหล็งเหนือ  ถนนมะรือโบ – ปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์   96130
4. e-mail : abtmaruebo.ok@gmail.com
5. เว็บไซต์ : http://www.maruebo-ok.go.th
6. Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003110568632