วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ เศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีรายได้  การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ”