Month: กันยายน 2023

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลมะรือโบออก

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลมะรือโบออก

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก พ.ศ.2566

ประกาศประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 อบต.มะรือโบออกได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
+12
ความรู้สึกทั้งหมด

วิไล สุวรรณธนู, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์