Author: admin

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

แบบ อบต. 2-6

แบบ อบต. 2-5

แบบ อบต. 2-4

แบบ อบต. 2-3

แบบ อบต. 2-2

แบบ อบต. 2-1

แบบ อบต.1

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567

นศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ น.ส.แวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ณ บริเวณริมขอบรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
+15
ความรู้สึกทั้งหมด

Midah Ming, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อบต.มะรือโบออก

ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Dyai Hawae และ สมพร ลั๊นล้า

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก
+28
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, JS Mingju, Lisa Sa และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส