กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ งาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันที่13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น.
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มอบหมายให้การ นายอานาวี อาบ๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นประธานเปิดงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนขยะ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และทำให้เกิดธนาคารขยะในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
 

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม)

โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะงานฝีมือ ฝึกสมาธิ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่องานช่างและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
  4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึก

กลุ่มเป้าหมาย    เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  22 – 26  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม)”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะงานฝีมือ ฝึกสมาธิ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่องานช่างและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
  4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  22 – 26  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ

          ณ ลานโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรีเวอร์แรมป์ รีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลมะรือโบออก ดังนี้
1.นางสาวการีหม๊ะ เจ๊ะดือราแม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.นายลิขิต แสนสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
3.นายอับดุลรอมัน หามะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการภารโรง
4.นายดานิช ดิงปาเนาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปิเหล็ง

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวซูเรีย จะมาจี นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง, นายปรีชา เมฆรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง, หัวหน้าส่วนราชการ, สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง, อปท., ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี

ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวแวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ) พร้อมด้วยนางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. นางสารีป๊ะ ยูโซ๊ะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย ปลัด อบต. รองปลัด หัวหน้า สป. ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก อบต. ม.2 สมาชิก อบต. ม.7 และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในตำบลมะรือโบออก ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
1.นางแปอ๊ะ เจ๊ะยอ ม.2 ต.มะรือโบออก
2.นายประสงค์ โต๊ะลุงแก้ว ม.7 ต.มะรือโบออก
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Beemee Budiman และ คนอื่นๆ อีก 12 คน