กิจกรรม

โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรีเวอร์แรมป์ รีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลมะรือโบออก ดังนี้
1.นางสาวการีหม๊ะ เจ๊ะดือราแม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.นายลิขิต แสนสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
3.นายอับดุลรอมัน หามะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการภารโรง
4.นายดานิช ดิงปาเนาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปิเหล็ง

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวซูเรีย จะมาจี นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง, นายปรีชา เมฆรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง, หัวหน้าส่วนราชการ, สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง, อปท., ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี

ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวแวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ) พร้อมด้วยนางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. นางสารีป๊ะ ยูโซ๊ะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย ปลัด อบต. รองปลัด หัวหน้า สป. ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก อบต. ม.2 สมาชิก อบต. ม.7 และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในตำบลมะรือโบออก ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
1.นางแปอ๊ะ เจ๊ะยอ ม.2 ต.มะรือโบออก
2.นายประสงค์ โต๊ะลุงแก้ว ม.7 ต.มะรือโบออก
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Beemee Budiman และ คนอื่นๆ อีก 12 คน

ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลมะรือโบออก ครั้งที่​ 24 ประจำปี 2566”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ, ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลมะรือโบออก ครั้งที่​ 24 ประจำปี 2566” พร้อมร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ อบต. กับ ทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี
+10
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Sareefah Jukeng, JS Mingju และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะนายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วยสมาชิก อบต. รองปลัด และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
+11
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Puyaiming Kpy และ คนอื่นๆ อีก 5 คน

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ นางสาวซูเรีย จะมาจี นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ ม.10 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธืวาส

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการอาบน้ำศพ(ญานาซะห์)

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการอาบน้ำศพ(ญานาซะห์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ อบต.มะรือโบออก โดยมีนายแวยูนุ๊ แวดือราแม เป็นวิทยากร
+19

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ดูแลผูป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้าน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นายอานาวี อาบ๊ะ รองนายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผูป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดบ้าน พร้อมด้วยนางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. นางสารีป๊ะ ยูโซ๊ะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วยรองนายก สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมแบ่งสายและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักกีฬาเพื่อฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก
+3