ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก รวม ๔ สาย โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก รวม ๔ สาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายพิเชษฐ์ สมประสงค์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายพิเชษฐ์ สมประสงค์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์พร้อมน้ำมัน ไป-กลับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๕ วัน ในโครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทัวร์พร้อมน้ำมัน ไป-กลับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๕ วัน ในโครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒, ๔, ๖-๗, ๙-๑๐ ตำบลมะรือโบออก รวม ๒๒ สาย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒, ๔, ๖-๗, ๙-๑๐ ตำบลมะรือโบออก รวม ๒๒ สาย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕ โรง และ ศพด.จำนวน ๖ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๕ โรง และ ศพด.จำนวน ๖ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (บ้านนางสาวงือแย สะแต หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (บ้านนางสาวงือแย สะแต หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง