ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำ ปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายกูโบร์ – โล๊ะกูบู หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสิแด ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายกูโบร์ – โล๊ะกูบู หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสิแด ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายภายในโครงการปาล์มบ้านปิเหล็งเหนือ (สายกลางโครงการปาล์ม) หมู่ที่ ๖ ตําบลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายภายในโครงการปาล์มบ้านปิเหล็งเหนือ (สายกลางโครงการปาล์ม) หมู่ที่ ๖ ตําบลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน คลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำ บลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำภู การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีแอนด์เพื่อน (1995)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิช การก่อสร้าง

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำภู การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีแอนด์เพื่อน (1995)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิช การก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮ ดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮ ดรอลิคพร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือกตั