ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 3

โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลมะรือโบออก ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อบต.มะรือโบออก เป็นพื้นที่เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

ประกาศ❗❗❗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นพื้นที่เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามข้อบัญญัติตำบลมะรือโบออก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2550
โดยกำหนดไว้
ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ
เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติตำบลนี้ต้องระวางโทษตามบทกำหนดโทษแห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม)”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะงานฝีมือ ฝึกสมาธิ สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดีต่องานช่างและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ขยันและอดทน
  4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  22 – 26  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2566

สถานที่ดำเนินการ

          ณ ลานโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวซูเรีย จะมาจี นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม Kick off TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระดับอำเภอ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับนายแพทย์มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง, นายปรีชา เมฆรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง, หัวหน้าส่วนราชการ, สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง, อปท., ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี

ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้นางสาวแวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ) พร้อมด้วยนางวิไล สุวรรณธนู ปลัด อบต. นางสารีป๊ะ ยูโซ๊ะ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566”

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย ปลัด อบต. รองปลัด หัวหน้า สป. ผอ.กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก อบต. ม.2 สมาชิก อบต. ม.7 และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในตำบลมะรือโบออก ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส รวมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ตามโครงการ “ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยตวามสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566” กรมกิจการผู้สูงอายุ กะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
1.นางแปอ๊ะ เจ๊ะยอ ม.2 ต.มะรือโบออก
2.นายประสงค์ โต๊ะลุงแก้ว ม.7 ต.มะรือโบออก
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Beemee Budiman และ คนอื่นๆ อีก 12 คน

ประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลมะรือโบออก ครั้งที่​ 24 ประจำปี 2566”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ, ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด “โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลมะรือโบออก ครั้งที่​ 24 ประจำปี 2566” พร้อมร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างทีมเจ้าหน้าที่ อบต. กับ ทีมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธี
+10
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Sareefah Jukeng, JS Mingju และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะนายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วยสมาชิก อบต. รองปลัด และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
+11
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Yupared Yodied, Puyaiming Kpy และ คนอื่นๆ อีก 5 คน