ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำบรรยายเรื่องการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่ิอคุณภาพชีวิตของประชาชน

การฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้เครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย”

โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ได้จัดทำโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับแมวและสุนัขทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลมะรือโบออก

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออกร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรัษ์โลก(อถล.)ตำบลมะรือโบออก ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้

การสำรวจข้อมูลระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน “โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564