ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

แบบ อบต. 2-6

แบบ อบต. 2-5

แบบ อบต. 2-4

แบบ อบต. 2-3

แบบ อบต. 2-2

แบบ อบต. 2-1

แบบ อบต.1

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567

นศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ น.ส.แวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ณ บริเวณริมขอบรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
+15
ความรู้สึกทั้งหมด

Midah Ming, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อบต.มะรือโบออก

ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Dyai Hawae และ สมพร ลั๊นล้า

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก
+28
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, JS Mingju, Lisa Sa และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์ งาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันที่13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น.
นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก มอบหมายให้การ นายอานาวี อาบ๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นประธานเปิดงาน “MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนขยะ เพื่อสนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และทำให้เกิดธนาคารขยะในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
 

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดไว้ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

ประกาศ❗❗❗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นพื้นที่เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามข้อบัญญัติตำบลมะรือโบออก เ
ดูเพิ่มเติม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
คว

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566