Month: เมษายน 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ้านจูโวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลมะรือโบออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโต๊ะแบ หมู่ที่ ๓ ตำ บลมะรือโบออก อำ เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำ ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และ เก้าอี้ ตามโครงการวันกตัญญู ประจำ ปี ๒๕๖๗