ภาพกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567

นศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก มอบหมายให้ น.ส.แวตีเมาะ ปะจูแวหะมะ รองนายก อบต.มะรือโบออก ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. ณ บริเวณริมขอบรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก
+15
ความรู้สึกทั้งหมด

Midah Ming, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อบต.มะรือโบออก

ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, Dyai Hawae และ สมพร ลั๊นล้า

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก
+28
ความรู้สึกทั้งหมด

คุณ, JS Mingju, Lisa Sa และ คนอื่นๆ อีก 7 คน

1 ความคิดเห็น
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดไว้ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

ประกาศ❗❗❗
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เป็นพื้นที่เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามข้อบัญญัติตำบลมะรือโบออก เ
ดูเพิ่มเติม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
คว

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลมะรือโบออก

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลมะรือโบออก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 อบต.มะรือโบออกได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
+12
ความรู้สึกทั้งหมด

วิไล สุวรรณธนู, Sareefah Jukeng และ คนอื่นๆ อีก 6 คน

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 อบต.มะรือโบออกได้ดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า)

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.มะรือโบออก โดยมีนางวิไล สุวรรณธนู เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ณ อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส