ภาพกิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลมะรือโบออก ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาองค์กรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมรีเวอร์แรมป์ รีสอร์ท ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลมะรือโบออก ดังนี้
1.นางสาวการีหม๊ะ เจ๊ะดือราแม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.นายลิขิต แสนสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
3.นายอับดุลรอมัน หามะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการภารโรง
4.นายดานิช ดิงปาเนาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปิเหล็ง

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเคาะประตูบ้าน และกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลก ร้อน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันซูลกรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลมะรือโบออก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาอบต.มะรือโบออก เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off นับถออ หลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเคาะประตูบ้าน และกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลก ร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อน่าร่องและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

นายวันซูลกรนัย หะยีมะปีเยาะ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลมะรือโบออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อน่าร่องและขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาขยะ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเริ่มจากบริเวรพื้นที่บ้านของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อบต.มะรือโบออก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่เข้าร่มด้วย

โครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวันซูลกัรนัย หะยีมะปีเยาะ นายก อบต.มะรือโบออก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย ณ อบต.มะรือโบออก